IPL-database : archivering van alle binnen het IPL verzamelde meetgegevens


In diverse IPL projecten zijn door marktpartijen grote hoeveelheden meetgegevens verzameld. Deze meetgegevens komen vaak alleen in bewerkte vorm in onderzoeksrapporten terecht. Om verschillende redenen is het gewenst over meer data te beschikken: om later nog aanvullende onderzoeken uit te kunnen (laten) voeren door bv. TU Delft, Ministerie van VROM of RIVM; om analyses uit te kunnen voeren waarbij data van meerdere projecten met elkaar worden vergeleken; om (delen van) de meetresultaten op eenvoudige wijze aan derden ter beschikking te kunnen stellen; voor een toekomstige aanpassing van het meet- en rekenvoorschrift; voor archivering van alle data waarop conclusies worden gebaseerd, ten behoeve van eventuele latere vragen of verantwoording. Omdat deze gegevens door meerdere marktpartijen zijn verzameld, volstaat het niet om deze gegevens bij die partijen op te vragen. Iedere partij zal zijn gegevens in een ander formaat bewaren, zodat data van verschillende projecten niet met elkaar te vergelijken zijn. Daarom is het voor IPL wenselijk gebleken het initiatief te nemen tot de ontwikkeling van één database voor alle meetgegevens.

Auteur
T. Bennis
Uitgever
Delft : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Verkeer en Scheepvaart (RWS, DVS)
Annotatie
68 p.
Rapportnummer IPL-7
Definitief eindrapport
In opdr. van Ministerie van Verkeer en Waterstaat (V&W), Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM)
Database is samengesteld door R. Kalmeijer,  D. Ognjanovic (CIMSOLUTIONS)
Gebruik van de database:
1. Download de bestanden 'IPL-database.zip', 'IPL-database Thomassentunnel.zip' en 'IPL.chm' naar een zelf te kiezen directory op de harde schijf.
2. Maak binnen deze directory een directory 'projects' aan.
3. Download de bestanden '1. A28 Putten proeftuin schermen.pdf' t/m '8. A58 Tilburg DVM.pdf' naar de directory 'projects'.
4. Unzip de bestanden 'IPL-database.zip' en 'IPL-database Thomassentunnel.zip'.
5. Start één van de twee databases door te dubbelklikken op 'IPL-database.mde' of 'IPL-database Thomassentunnel.mde'.