Vismonitoring Rijkswateren t/m 2022 : deel 1: Toestand en trends

In dit rapport worden de volgende trends gepresenteerd: (i) per Kaderrichtlijn Water (KWR) lichaam trends in ecologische kwaliteitsratio's, de tien meest algemene vissoorten, wolhandkrab, rivierkreeften, aantal soorten per ecologisch gilde en trends van aal- en schubvisvangsten door de beroepsvisserij, (ii) landelijke trends in Habitatrichtlijnsoorten, en (iii) trends van diadrome soorten in de fuikenmonitoring. In dit rapport is gebruik gemaakt van de gegevens die binnen de verschillende vismonitoringsprogramma's op de Rijkswateren worden verzameld, aangevuld met gegevens uit andere bronnen, zoals commerciële aanlandingen van de beroepsvisserij.

Het rapport BM 23.21X Trends in Bot (Platichthys Flesus) is eigenlijk een apart hoofdstuk van dit rapport, maar is als afzonderlijk rapport opgesteld.

Datum rapport
1 december 2023
Auteurs
Keeken, O.A. van, Leeuw, J.J. de, Rijssel, J.C. van
Uitgever
Wageningen Marine Research
Annotatie
In opdracht van Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL)
Documentnummer
Wageningen Marine Research rapport C079/23 ; RWS rapportnummer BM 23.21