Morfologisch onderzoek Haringvlietmonding : een verdiepend onderzoek naar de uitwisseling tussen (diepe) vooroever, buitendelta en kust

Het onderzoeksprogramma Beheer & Onderhoud Kust (B&O Kust) ondersteunt Rijkswaterstaat bij het onderhoud en beheer van de kust. Om de eilandkusten langs zeegatsystemen zowel op de korte termijn te kunnen handhaven als op de lange termijn te laten meegroeien met zeespiegelstijging, is begrip van het morfologische systeem en de sedimentuitwisselingen tussen kust, zeegat en bekken belangrijk. In deze studie is de grootschalige morfodynamiek van de Haringvlietmonding bestudeerd.

De Haringvlietmonding is onderdeel van de Voordelta en ligt ingeklemd tussen de kop van Goeree en de kust van Voorne. Er zijn in de afgelopen decennia grote ingrepen in het gebied gedaan. Zo zijn de voormalige estuaria afgesloten door aanleg van de Brielse Maasdam en de Deltawerken en hebben er landaanwinningen plaatsgevonden voor de zeewaartse uitbreiding van de Haven van Rotterdam in de vorm van de (Tweede) Maasvlakte. Deze menselijke ingrepen hebben de morfodynamiek van het gebied veranderd.

In deze studie is de ‘actieve volumebalans methode’ toegepast om een sedimentbalans op te stellen over de periode 1963-2022. Vervolgens is deze sedimentbalans gebruikt voor de analyses. Er is hierbij gekeken naar de sedimenthuishouding van het gehele zeegat, van de individuele banken en van de kustzone van de Tweede Maasvlakte. Tot slot is gekeken naar de invloed van de menselijke ingrepen op de sedimenthuishouding.

Datum rapport
18 augustus 2023
Auteurs
Elias, E., Vermeer, N.
Uitgever
Deltares
Annotatie
In opdracht van Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL)
Documentnummer
Document ID 11209263-004-ZKS-0001