Hulpstoffen in open circulatie koelsystemen lozend op Rijkswater

Minder gebruik van koelwateradditieven in koeltorens

Om het gebruik van koelwateradditieven terug te dringen zijn afspraken gemaakt met het bedrijfsleven. Koelwateradditieven worden gebruikt in koeltorens van bedrijven om afzetting van kalk en bacteriegroei te voorkomen. Het gaat hierbij vaak om slecht afbreekbare stoffen zoals polymeren, fosforverbindingen en corrosieremmers. Ze worden ongezuiverd geloosd op het oppervlaktewater.

De afgelopen jaren zijn er nieuwe technieken ontwikkeld, waardoor de lozingen beter kunnen worden gereduceerd. Rijkswaterstaat (RWS) en ook andere vergunningverleners gaan als bevoegd gezag voor de watervergunningen de verantwoordelijkheid en verplichting invullen om te sturen op de toepassing van nieuwe innovatieve technieken. RWS heeft de informatie, die nodig is om dat te kunnen doen, in een rapport samengevat.

In opdracht van het ministerie van IenW (DG Water en Bodem) wordt dit rapport ook gedeeld met de andere bevoegde gezagen. Bedrijven zullen worden gevraagd plannen op te stellen waaruit blijkt hoe zij het gebruik gaan terugdringen en hoe zij dat vervolgens gaan realiseren. Dit is een positieve bijdrage aan het bereiken van één van de doelen van RWS “schoon en gezond water”.

Datum rapport
12 juli 2022
Auteurs
Berbee, R.P.M., Rutten, B.
Uitgever
Rijkswaterstaat Water Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL)