Implementatie-advies houtgebruik in het KCI Transitiepad Kunstwerken : gebruik van hout in kunstwerken

Dit is een implementatie-advies houtgebruik in het KCI Transitiepad Kunstwerken. De bijdrage van hout aan het bereiken van de KCI-doelen lagere MKI en minder afhankelijk van schaarse primaire grondstoffen.
Als opdrachtgever van grote infraprojecten heeft het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de ambitie om in 2030 volledig klimaatneutraal en circulair werken, met hoogwaardig hergebruik van alle materialen en halvering van het gebruik van primaire grondstoffen. Daartoe zijn samen met ProRail vier transitiepaden geformeerd. Eén daarvan is het Transitiepad Kunstwerken. Uit eerder onderzoek blijkt het gebruik van hout - als vervanging van materialen als beton en staal - een substantiële bijdrage te kunnen leveren aan de KCI-doelen. De volgende onderdelen zijn in dit rapport beschreven: 1) Implementatie-advies voorschrijven hout; 2) Focus op vier objectgroepen uit het Transitiepad Kunstwerken; 3) Richting geven aan implementatie-advies op basis van inpasbaarheid en impact; 4) Belemmeringen voor het voorschrijven van hout; 5) Stapsgewijze implementatie en de 6) Bijdrage aan KCI-doelen (doelbereik).

Datum rapport
21 februari 2022
Auteurs
Drok, W., Jutte, J.B., Pronk, I.
Uitgever
RoyalHasKoningDHV. In opdracht van Rijkswaterstaat (RWS)
Documentnummer
Referentie: BI2575IBRP2110121430 Projectnummer: BI2575