Ecologische Systeemopgave PAGW-Rivieren : Naar klimaatbestendige robuuste riviernatuur in 2050

Het advies beschrijft welke systeemingrepen en oppervlakten nodig zijn om tot toekomstbestendige robuuste natuur en ecologische waterkwaliteit in het rivierengebied te komen, gericht op de lange termijn 2050. Tevens bevat dit advies de sporen om daar verder invulling aan te geven. Het realiseren van de opgave vraagt om een gezamenlijke inspanning van overheden, beheerders, eigenaren en belanghebbenden in het rivierengebied.
De wetenschappelijke onderbouwing van dit advies wordt gevormd door de WEnR studie ‘Uitwerking PAGW Natuuropgave Hotspots Grote Rivieren: eindrapport’.
(PAGW = Programmatische Aanpak Grote Wateren)

Datum rapport
1 februari 2021
Auteurs
Heusden, W. van, Sluiter, H., Tijnagel, M., Vercruijsse, W., Zuidhof, A.