Nalevingsverslag geluidproductieplafonds rijkswegen 2022

Het nalevingsverslag is het voornaamste instrument van Rijkswaterstaat om (1) te monitoren of de geluidproductieplafonds (GPP’s) niet worden overschreden en (2) de minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en het publiek te informeren over de wijze waarop Rijkswaterstaat zorgdraagt voor de naleving van de GPP’s. Dit nalevingsverslag betreft de periode 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022. Hierin worden de resultaten van de monitoring en de stappen die Rijkswaterstaat neemt om de GPP’s na te leven gepresenteerd.

Omgevingswet en het nalevingsverslag 2022

Het nalevingsverslag 2022 en de daarin opgenomen getallen zijn gebaseerd op de Wet milieubeheer hoofdstuk 11. Vanaf 1 januari 2024 is de Omgevingswet van kracht. Met de Omgevingswet zijn ook onderdelen in de voorschriften voor het berekenen van geluid gewijzigd. Als gevolg daarvan hebben de GPP’s onder de Omgevingswet een andere (getals)waarde dan de GPP’s onder de Wet milieubeheer waarmee de geluidproductie in het nalevingsverslag 2022 wordt vergeleken. Een vergelijking met het GPP onder de Omgevingswet geeft daardoor geen juist beeld.

Om eventuele verwarring te voorkomen is het geluidregister Wet milieubeheer vanaf 1 januari 2024 niet meer online. Er is wel een geografisch bestand met het geluidregister Wet milieubeheer beschikbaar dat op aanvraag kan worden uitgeleverd. Hiervoor kan het contactformulier worden ingevuld op de website van Rijkswaterstaat. Het nieuwe geluidregister staat medio januari 2024 op de website van de Centrale Voorziening Geluid Gegevens (CVGG).

Datum rapport
13 september 2023
Auteur
Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL)
Uitgever
RWS, WVL
Annotatie
Bevat de volgende documenten:
- Nalevingsverslag geluidproductieplafonds 2022
- Nota van bevindingen over de nalevingsverslagen geluidproductieplafonds rijkswegen en spoorwegen in 2022
- Naleving geluidproductieplafonds rijkswegen 2022 : Akoestisch onderzoek op referentiepunten : Wet milieubeheer
Documentnummer
WVL0923DV027