Kennisgeving besluit vergunning DSO - Omgevingswet RWS-2024/14095

Kennisgeving De Minister van Infrastructuur en Waterstaat geeft, ingevolge artikel 12 van de Bekendmakingswet, kennis van het besluit om te beschikken op de aanvraag om een vergunning op grond van de Omgevingswet. De aanvraag met zaaknummer RWSZ2024-00004109 heeft betrekking op het verlengen van de termijn van de ontgrondingsvergunning met kenmerk RWS-2018/38065, voor het aanleggen van acht tijdelijke toegangangsgeulen in het Markermeer in het kader van het dijkverstrekingproject Markermeerdijken. Terinzagelegging Het besluit, met bijbehorende stukken, is van 27 maart 2024 tot 8 mei 2024 in te zien via het Rijkswaterstaat Publicatie Platform: https://open.rws.nl/ter-inzage/. Ook liggen deze stukken tijdens kantooruren, op afspraak, ter inzage op het volgende adres: Rijkswaterstaat Midden-Nederland, Smedinghuis, Zuiderwagenplein 2 te Lelystad. Het besluit wordt u op verzoek digitaal of per post toegezonden (zie hiervoor onderstaande contactgegevens). InlichtingenVoor vragen over dit besluit, of voor het maken van een afspraak om de stukken fysiek in te zien, kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met Rijkswaterstaat Midden-Nederland, via telefoonnummer 06 11 539 751 of via e-mail adres mn-vergunningen@rws.nl.

Nog 21 dagen
Inzagetermijn:  t/m