Woo-besluit Veenkoloniale Afvalwaterleiding (VKA) 31 januari 2024

Op 3 november 2023 ontving Rijkswaterstaat een Woo-verzoek dat betrekking heeft op een door Rijkswaterstaat (namens de minister) aan het Waterschap Hunze en Aa’s verleende vergunning voor het lozen van bedrijfsafvalwater via de VKA-leiding. In het Woo-verzoek wordt gevraagd om documenten openbaar te maken die betrekking hebben op de in de vergunning genoemde Immissietoets.