Woo-besluit technische overleggen Ruimte voor de rivier Ijsseldelta - Reevediep 9 april 2024

In het kader van de Wet Open Overheid (hierna: "Woo") heeft Rijkswaterstaat een verzoek ontvangen om documenten openbaar te maken die de rol van de Inspectie Leefomgeving en Transport (hierna: "ILT") illustreren binnen het project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta/Reevediep, specifiek gericht op de periode van 2014 tot en met 2019 en de daarbij behorende technische overleggen. Hierbij heeft de aanvrager nadruk gelegd op de noodzaak van transparantie omtrent de betrokkenheid van ILT en de uitvoering van de technische besprekingen.

Rijkswaterstaat neemt zijn verantwoordelijkheden in het kader van de Woo serieus en streeft naar maximale transparantie, met inachtneming van de wettelijke beperkingen en privacybescherming. Na een zorgvuldige beoordeling van de aanwezige documenten, is besloten om de relevante informatie vrij te geven, met uitzondering van persoonsgegevens en andere gegevens waarop specifieke uitzonderingsgronden van toepassing zijn, zoals omschreven in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder e, van de Woo.

Dit besluit documenteert niet alleen onze beslissing met betrekking tot het verzoek, maar dient ook als illustratie van onze inzet om binnen de kaders van de Woo te opereren. Het onderstreept onze verplichting tot het handhaven van de principes van openbaar bestuur, terwijl tegelijkertijd de integriteit van gevoelige informatie gewaarborgd blijft. Hiermee bevestigen wij onze toewijding aan de principes van rechtmatigheid, behoorlijkheid en transparantie in de uitvoering van onze publieke taken.

Afbeelding2