Waterstanden Nederlandse kust en estuaria : statistieken t.b.v. de hydraulische randvoorwaarden

Beschrijft de analyses die uitgevoerd zijn op de jaargemiddelde zeestanden en jaargemiddele hoogwaterstanden, teneinde een zo goed mogelijke schatting te verkrijgen van de stijging van het gemiddelde hoogwater langs de hele kust en de estuaria. Hoofdstuk 2 zet de gevolgde werkwijze om de toestpeilen voor deHR2006 af te leiden uit de ontwerppeilen van 1985 af tegen de gevolgde werkwijzen ten behoeve van de HR 1996 en de HR2001. Hoofdstuk 3 gaat uitvoerig in op de uitgevoerde analyses, de problemen die zich daarbij voordeden en hoe die zijn opgelost, wordt de gevolgde werkwijze verder uitgediept, zowel algemeen als per station en wordt de SSA-methode kort uitgelegd. Aan enige herhaling van de beschreven werkwijze in hoofdstuk 2 viel daarbij niet te ontkomen. In hoofdstuk 4 worden de resultaten van de analyses besproken en gepresenteerd in de vorm van tabellen en figuren. Het eindresultaat zijn de toe te passen toeslagen 1985-2011 op de ontwerppeilen 1985. Hoofdstuk 5 geeft een aantal toelichtende opmerkingen bij de tabellen van bijlage 4, waarin de nieuwe toets- en rekenpeilen voor de HR2006 voor de kust en de estuaria, alsmede hun samenstellende componenten, worden gepresenteerd. In hoodstuk 6 wordt beschreven hoe de overschrijdingslijnen voor de hoogwaterstanden wiskundig kunnen worden beschreven. Deze overschrijdingslijnen zijn afgeleid uit die van 1985 door toepassing van de gevonden toeslagen 1985-2011 op de gehele overschrijdingslijn. Ook wordt in dit hoofdstuk nog eens het verschil aangestipt tussen overschrijdingskans en overschrijdingsfrequentie, begrippen die in de praktijk nog al eens door elkaar worden gebruikt. Hoodstuk 7 tenslotte geeft een samenvatting van het rapport.

Datum rapport
27 juni 2006
Auteurs
Dillingh, D.
Auteur
D. Dillingh; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS, RIKZ)
Uitgever
RWS, RIKZ.
Annotatie
104 p.
(Rapport RIKZ/2006.012)
Definitief
tab., fig.
Documentnummer
383623