Klimaatbestendige Netwerken (KBN): Stresstest hoofdvaarwegennet - Deelrapport hoogwater (doorvaarthoogte)

Beschrijft de bedreigingen voor de scheepvaart op het hoofdvaarwegennet als gevolg van klimaatverandering, voor het onderdeel Hoogwater. Hogere rivierafvoeren en zeespiegelstijging leiden ertoe, dat de doorvaarthoogte van bruggen afneemt en de passeerbaarheid van deze bruggen voor de scheepvaart in het geding komt. Dit geldt voornamelijk voor de Rijntakken, Maas en Rijn-Maasmonding. Dit onderzoek is uitgevoerd vanuit het programma Klimaatbestendige Netwerken, waarmee Rijkswaterstaat uitvoering geeft aan de afspraken die gemaakt zijn in het kader van het Deltaprogramma Ruimtelijk Adaptatie. De daarbij behorende stresstesten inventariseren bedreigingen, knelpunten, impact en mogelijke maatregelen voor het realiseren van een klimaatbestendig hoofdvaarwegennet.

Datum rapport
25 mei 2022
Uitgever
Rijkswaterstaat, Water Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL)