Adviezen voor het gebruik van maatschappelijke kosten-batenanalyses in de Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW)

Nederland investeert al jaren in de ecologie en natuur van oppervlaktewateren binnen de kaders van Natura 2000-gebieden en de Kaderrichtlijn Water (KRW). Als beheerder heeft Rijkswaterstaat de verantwoordelijkheid om de bestaande natuurwaarden van de grote wateren te beschermen en verbeteren. Met de Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW) worden in verschillende gebieden projecten uitgevoerd ter verbetering van de natuurwaarden van grote wateren.

In de Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW) worden geen maatschappelijke kosten-batenanalyses (MKBA’s) uitgevoerd zoals voorgeschreven. Dit roept vragen op, over de toepasbaarheid van de gehanteerde aanpak.

Een onderzoek is gedaan, om na te gaan welke belemmeringen en kansen voor de uitvoering van een MKBA in het kader van de PAGW in de praktijk ervaren worden, welke nieuwe ontwikkelingen er zijn voor het beter uitvoeren van een MKBA en om op basis van dit onderzoek adviezen te geven hoe ervoor te zorgen dat de MKBA in het kader van de PAGW (beter) kan worden uitgevoerd.

Datum rapport
1 april 2022
Auteurs
Linderhof, V., Michels, R., Visscher, M.
Uitgever
Wageningen University & Research (WUR). In opdracht van Rijkswaterstaat, Water Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL)
Documentnummer
2022-026 ISBN 9789464472035