Eindrapportage monitoring- en onderzoeksprogramma natuurcompensatie Voordelta (PMR-NCV)

In 2006 is een planologische kernbeslissing genomen over het Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR). In dit kader is in 2008 begonnen met de aanleg van Maasvlakte 2. In samenhang daarmee zijn natuurcompensatiemaatregelen genomen in de Voordelta. Vanaf 2009 is in het kader van het project Natuurcompensatie Voordelta (PMR-NCV) een monitoring- en onderzoeksprogramma uitgevoerd in de Voordelta, voortvloeiend uit de monitoringverplichtingen in het kader van de vergunning op grond van de Nb-wet 1998 voor de aanleg en aanwezigheid van Maasvlakte 2 en de bijbehorende natuurcompensatie. Het hier voorliggende rapport vormt de wetenschappelijke rapportage over de resultaten van het programma.
Het rapport geeft een synthese van de monitorings- en onderzoeksresultaten uit de nulmetingen (2004- 2007) en de eerste (2009-2015) en tweede (2016-2018) fase van PMR-NCV, aangevuld met de resultaten van ander relevant onderzoek. Op grond hiervan worden de effecten van de natuurcompensatiemaatregelen beschreven. Dit rapport vormt een vervolg op de in 2018 gepubliceerde synthese (Tulp et al., 2018a). Het rapport omvat zowel een actualisatie van analyseresultaten en conclusies op basis van meetgegevens uit recente jaren die nog niet beschikbaar waren in 2018, als resultaten van nieuwe analyses. Vanwege de grote onderzoeksinspanning die verricht is, zou het te ver voeren om in dit rapport een volledig overzicht te geven van alle onderzoeks- en monitoringsresultaten. Het rapport beperkt zich tot de belangrijkste resultaten met het oog op beantwoorden van de vragen over de effecten van de natuurcompensatie.

Datum rapport
1 juni 2020
Auteurs
Herman, P., Meer, J. van der, Prins, T.
Uitgever
Wageningen University & Research (WUR) (etc.). In opdracht van Rijkswaterstaat, Water Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL)
Documentnummer
WUR rapport: C053/20 Deltares rapport: 1230156-001-ZKS-0001