Plan van Aanpak data gap CE : benodigde en beschikbare data voor circulaire economie indicatoren : rapportage 2

De data gap analyse laat zien dat hoewel er op diverse plekken in de keten de informatie beschikbaar is die nodig is voor het meten van de SLA-PIN’s, er niet één bron bestaat die de hele SLA-PIN’s dekt. Tegelijkertijd is er veel informatie wel beschikbaar en zijn er ‘linking pins’ te benoemen die kunnen helpen om de data aan elkaar te verbinden, zodanig dat een compleet beeld ontstaat.
Op basis van de inzichten uit de data gap analyse zijn in het PvA 15 maatregelen benoemd om de meest kansrijke bronnen beter te benutten. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen databronnen voor de input kant (toegepaste materialen) en de output kant (vrijkomende materialen). Ook is onderscheid gemaakt tussen het verbeteren van historische data enerzijds en dataverzameling vanaf nu naar de toekomst toe anderzijds.

Datum rapport
2 november 2021
Auteurs
Jansen, K., Klamer, E., Wortmann, C.
Uitgever
Rijkswaterstaat (RWS)