Protocol monitoring en toestandsbeoordeling oppervlaktewaterlichamen KRW

In dit document zijn de voorschriften voor waterbeheerders opgenomen voor het monitoren van de chemische en ecologische toestand van oppervlaktewaterlichamen voor de Kaderrichtlijn Water. Het document vervangt de “Richtlijn KRW monitoring oppervlaktewater en protocol toetsen en beoordelen” uit 2014.

Het protocol beschrijft de keuze van meetlocaties, de te meten kwaliteitselementen en stoffen, de meetfrequentie en de wijze waarop de chemische en ecologische toestand wordt afgeleid uit de meetresultaten. Doel van de richtlijn is ervoor te zorgen dat de monitoring voldoet aan de vereisten van de Kaderrichtijn Water en dat deze eenduidig en uniform wordt uitgevoerd en gerapporteerd.

Datum rapport
8 april 2020
Auteurs
Hoijtink, R., Schreuders, R., Vroege, M.
Uitgever
Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS,WVL). Vastgesteld in Cluster MRE op 23 april 2020