Passende beoordeling versterking Houtribdijk

Het versterken van de Houtribdijk conform de voorkeursvariant, kan leiden tot onbedoelde negatieve gevolgen voor de instandhoudingsdoelen van de Natura2000-gebieden IJsselmeer en Markermeer & IJmeer. Significante effecten zijn daarbij niet op voorhand uit te sluiten, zoals blijkt uit de Voortoets (hoofdstuk 5). Daarom is deze Passende Beoordeling zoals bedoeld in artikel 19f van de Natuurbeschermingswet 1998 (vanaf hier: Nbwet-1998) opgesteld. In de Passende Beoordeling is onderzocht in hoeverre er significante gevolgen kunnen optreden als gevolg van de versterking van de Houtribdijk, zowel in de aanlegfase als ook in de gebruiksfase. Ook is verkend hoe deze effecten zijn te mitigeren en hoe de uitvoering van deze mitigatie in het vervolgtraject wordt geborgd. Tenslotte is verkend in hoeverre de dijkversterking inclusief de beoogde natuurmaatregelen bijdraagt aan de zogenoemde kernopgaven (de ecologische kenmerken van een goed functionerend zoetwatermeer) en hoe deze bijdrage doorwerkt op de instandhoudingsdoelen van IJsselmeer en Markermeer-IJmeer.

Datum rapport
1 maart 2016
Auteurs
Haan, M. de
Auteur
M. de Haan ; Royal Haskoning, DHV
Uitgever
Royal Haskoning, DHV.
Annotatie
143 p.
ill., bijl.
Definitief
Versie 9.0
Met lit.opg.
In opdracht van Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat (RWS)
Documentnummer
756594