Nalevingsverslag geluidproductieplafonds rijkswegen 2014

In dit verslag wordt informatie gepresenteerd over de naleving van de geluidproductieplafonds in het kalenderjaar 2014. Na de managementsamenvatting en de inleiding wordt in hoofdstuk 2 de systematiek van de geluidproductieplafonds toegelicht. Hoofdstuk 3 geeft een beschrijving van de monitoringsresultaten over het verslagjaar. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de situatie op de referentiepunten, de uitgevoerde geluidbeperkende maatregelen in het verslagjaar en de overige relevante ontwikkelingen. De analyse van de overschrijdingen en de dreigende overschrijdingen, en de hiervoor in voorbereiding zijnde maatregelen staan in hoofdstuk 4. In de bijlagen vindt u verschillende specifieke gegevens waaronder de begrippen en definities en de monitoringsresultaten per referentiepunt.

Datum rapport
18 september 2015
Auteur
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL)
Uitgever
RWS, WVL.
Annotatie
27 p.
ill., bijl., tab.
Met losse bijlagen Akoestisch onderzoek op referentiepunten
Documentnummer
756120