Startnotitie MER : Peilbesluit Veerse Meer

Met het uitbrengen van de startnotitie maakt de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat bekend dat een studie wordt gestart naar de gevolgen van een wijziging in het peilbeheer voor het Veerse Meer. Hiermee worden belanghebbenden gei'nformeerd over de voorgenomen activiteit en de beoogde alternatieve oplossingen. Aan de hand van de Startnotitie worden de Commissie m.e.r. en de wettelijke adviseurs (de ministeries van VROM en LNV) tevens verzocht een advies uit te brengen over de richtlijnen voor het MER. In dit advies staan de in de MER te onderzoeken aspecten centraal. Op basis van het advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage, de adviezen van de wettelijke adviseurs en de inspraakreacties op deze startnotitie stelt het bevoegd gezag de definitieve richtlijnen vast (in hoofdstuk 6 worden de betrokken partijen/instanties en de procedure nader toegelicht).

Datum rapport
1 december 2005
Auteurs
Daemen, E., Holland, A., Slager, J.W., Wolfstein, K.
Auteur
Projectgroep MER/Peilbesluit Veerse Meer; Slager, J.W. ; Daemen, E, Holland, A. ; Wolfstein, K. ; Rijkswaterstaat Zeeland; Provincie Zeeland ; Waterschap Zeeuwse Eilanden ; DHV
Uitgever
[s.n.].
Annotatie
36 p.
ill.
Omslagtitel: Rondom het Veerse Meer : een gebied met toekomst
Documentnummer
729226