Analyse Macrostabiliteit Dijken met de Eindige Elementen Methode :

Binnen “Analyse macro-stabiliteit van dijken met EEM” worden een veiligheidsfilosofie en een stappenplan ontwikkeld voor het toetsen van de macrostabiliteit van primaire waterkeringen (al dan niet met eenvoudige constructies zoals damwanden) met behulp van Eindige Elementen Methode. Met als doen te komen tot een richtlijn waarmee in de praktijk tot resultaten uit 2D plane strain stabiliteitsanalyses op basis van de Eindige Elementen Methode wordt gekomen die in een toetsing aan de wettelijke vereiste veiligheid worden geaccepteerd. In het onderzoek, dat in de onderliggende richtlijn heeft geresulteerd, is het volgende geconcludeerd: • De veiligheidsfilosofie in de richtlijn moet aansluiten bij de veiligheidsfilosofie van het Addendum behorende bij Technisch Rapport Waterkerende Grondconstructies. • Conform dit Addendum worden onzekerheden in rekening gebracht door een schematiserings-, model- en schadefactor. Tevens wordt een opschaalfactor geïntroduceerd, die per situatie op basis van de materiaalfactoren uit het Addendum dient te worden bepaald. • In de opbouw naar,de spanningssituatie tijdens de aanwezigheid van het Toetspeil dient de karakteristieke waarde voor de schuifsterkte (en niet-associatief gedrag) te worden aangehouden. • He toetsen aan een opgeschaalde stabiliteitsnorm vindt plaats in een gedraineerde sterkte-reductie berekening, waarin van evenredig opgeschaalde rekenwaarden van de schuifsterkte (en associatief gedrag) dient te worden uitgegaan. De maatgevende snedenkrachten worden ontleend aan de berekeningsstap waarbij aan de vereiste opgeschaalde stabiliteitsnorm wordt voldaan. • Ter verificatie van de maatgevende snedenkrachten dient een ongedraineerde sterkte-reductie tot aan een (bij voorkeur) gelijk veiligheidsniveau te worden uitgevoerd. Met deze eenvoudige aanpak kan een goed beeld worden verkregen van de vervormingen onder veel voorkomende belastingsituaties, hetgeen aansluit bij de wens om bij primaire waterkeringen ook te toetsen aan de grenstoestand voor vervorming.

Datum rapport
1 december 2011
Auteurs
Bakker, H., Breedeveld, J., Teunissen, H.
Auteur
H. Bakker, J. Breedeveld, H. Teunissen; Deltares
Uitgever
Deltares.
Annotatie
160 p.
Bijl., ill.
Met lit.opg.
Is opgesteld in opdracht van RWS Waterdienst
Documentnummer
526961