Vergelijking KNMI'23 en KNMI'14 scenario's ten behoeve van stresstesten KBN-HVWN

In oktober 2023 presenteerde het KNMI de nieuwe KNMI’23 klimaatscenario’s en in december 2023 zijn ook de bijpassende afvoerscenario’s voor de Rijn en de Maas gepubliceerd. De huidige stresstesten, die zijn uitgevoerd in het kader van het programma Klimaatbestendige Netwerken (KBN) – Hoofdvaarwegennetwerk (HVWN), zijn gebaseerd op de oude KNMI’14 scenario’s. Dit roept daarom de vraag op in hoeverre de nieuwe KNMI’23 scenario’s afwijken van de oude scenario’s en of de stresstesten geactualiseerd zouden moeten worden.

Het doel van dit onderzoek is om: 1) inzicht te geven in de impact van de nieuwe KNMI klimaat- en afvoerscenario’s op de eerder uitgevoerde stresstests droogte Rijntakken, droogte Maas en doorvaarthoogte en 2) advies te geven over of een herziening van de stresstests benodigd is en op welke onderdelen. Dit is een onderzoek in het kader van het programma Klimaatbestendige Netwerken voor het Hoofdvaarwegennet.

Datum rapport
27 mei 2024
Auteurs
Hoek, A. van den, Mark, R. van der
Uitgever
Deltares
Annotatie
Projectnr.: 11210314-000
In opdracht van Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL)
Documentnummer
11210314-000-ZWS-0001