MWTL Water- en Oeverplanten 2023

Dit rapport beschrijft de uitvoering en resultaten van het MWTL Water- en Oeverplanten meetnet, de biezenkartering en het fytobenthos meetnet in de stromende zoete rijkswateren in 2023.
In de stromende zoete rijkswateren zijn in 2023 water- en oeveropnamen gemaakt in de waterlichamen Boven- en Beneden Merwede (24 meetlocaties), Dordtse Biesbosch (23 meetlocaties), Hollandsche IJssel (6 meetlocaties), en Vecht- Zwarte Water (12 meetlocaties).
Daarnaast is in 2023 een biezenkartering uitgevoerd in de zoetwatergetijdenrivieren (KRW-type R8) waarmee het biezenareaal is bepaald. Ook is er een fytobenthos analyse uitgevoerd op monsters genoemen door Rijkswaterstaat (op basis van 1 meetlocatie per waterlichaam).
In het voorliggend rapport wordt per waterlichaam de ecologische toestand in 2023 kort beschreven en vergeleken met die in eerdere meetjaren vanaf 2005. De waarnemingen van nieuwe en opvallende soorten zijn per waterlichaam benoemd.

Datum rapport
30 april 2024
Auteurs
Honcoop, S.A.S., Son, L.M. van
Uitgever
Eurofins AquaSense
Annotatie
In opdracht van Rijkswaterstaat Centrale Informatie Voorziening (RWS, CIV)
Met bijlage: 31154489_MWTL_Water_en_oeverplanten_2023_Figuren_en_Tabellen_v2
Documentnummer
31154489