Richtlijnen voor ecologisch advies voor visserijgebruik van herstel- en inrichtingsmaatregelen in de grote rivieren

Rijkswaterstaat (RWS) is als waterbeheerder verantwoordelijk voor het realiseren van waterkwaliteitsdoelen in de rijkswateren, voor de Kaderrichtlijn Water (KRW) en de Vogel- en Habitatrichtlijn (Natura2000). Voor het verbeteren van de ecologische waterkwaliteit voert Rijkswaterstaat veel inrichtings- en herstelmaatregelen uit, onder andere voor het verbeteren van de visstand. Medegebruik zoals het uitoefenen van sport- en beroepsvisserij kan invloed hebben op de visstand, en de effectiviteit van deze maatregelen voor vis mogelijk nadelig beïnvloeden. RWS is van mening dat het effect van dit medegebruik in deze heringerichte wateren het herstel van de ecologische waterkwaliteit niet nadelig mag beïnvloeden.

In de Visserijwet is geregeld dat visrechthebbenden het recht hebben om vis uit te zetten en te onttrekken en de condities waaronder dit mag plaatsvinden. Voor Staatsbinnenwateren (eigendommen van de Staat) is RVO gemandateerd om namens de minister van LNV de visrechten uit te geven, andere watereigenaren kunnen zelf hun visrechten uitgeven.

Rijkswaterstaat mist als waterbeheerder een instrument om de toegestane visserij en het waterbeheer goed op elkaar af te kunnen stemmen. Bij de uitgifte van nieuw visrecht op binnenwateren vraagt RVO wel advies aan RWS als waterbeheerder en probeert RVO in beginsel rekening te houden met de afwegingen in dit advies, maar dit advies van RWS heeft echter geen formele juridische status. RVO kan hier onderbouwd van afwijken. Daar waar het om bestaande visrechten gaat, heeft RWS bij verlenging van verhuurovereenkomsten momenteel geen rol. In de Visserijwet is opgenomen dat deze van rechtswege worden verlengd.

RWS WVL heeft Waardenburg Ecology gevraagd richtlijnen voor advisering over visserijgebruik op te stellen, waarmee RWS eenduidig en transparant kan adviseren of en op welke manier en in welke vorm visserijgebruik vanuit het waterkwaliteits- en natuurbelang kan worden toegestaan in nieuwe en eventueel bestaande inrichtings- en herstelmaatregelen langs de grote rivieren. Het gaat hierbij om een inhoudelijke onderbouwing van de effecten van visserij op de ecologische doelstellingen en van daaruit welke vorm van visserij en onder welke voorwaarden mogelijk is bij de verschillende typen inrichtingsmaatregelen. Naast een generiek kader, is altijd een gebiedsspecifieke onderbouwing nodig in hoeverre visserij binnen de waterkwaliteitsdoelstellingen past.

Auteurs
Haye, M. de la, Claus, M.
Datum rapport
11 maart 2024
Uitgever
Bureau Waardenburg
Annotatie
In opdracht van Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL), M. Muller
Documentnummer
Rapportnummer 23-084