Relatie afvoer Maas en Rijn en waterkwaliteitsproblemen met oog op drinkwaterbereiding

Het rapport gaat in op de relatie tussen de afvoer van de Rijn enerzijds en de Maas anderzijds en het optreden van problemen met de waterinname voor drinkwaterbedrijven als gevolg van de waterkwaliteit. De waterkwaliteit wordt bepaald door de concentraties van stoffen die in het water zitten. Of een bepaalde stof een relatie heeft met de grootte van de rivierafvoer blijkt af te hangen van de emissieroute en –periode van de stof naar het oppervlaktewater, het type lozing, de persistentie van de stof en de adsorptie-eigenschappen. Dit leidt ertoe dat voor verschillende categorieën stoffen de relatie van de concentraties met de rivierafvoer er anders uitziet. Voor lang niet alle stoffen wordt een relatie tussen rivierafvoeren en concentraties gevonden. Een wel aangetoonde relatie geldt vaak voor een relatief korte periode.

Datum rapport
12 december 2023
Auteurs
Kramer, N., Ouwerkerk, K.
Uitgever
Deltares
Annotatie
Projectnr,: 11209246-011 
In opdracht van Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL)
Documentnummer
11209246-011-BGS-0003