Mogelijke varianten Klimaatbestendige Zoetwatervoorziening Hoofdwatersysteem

Het Deltaprogramma Zoetwater heeft de zoetwaterstrategie in 2019 herijkt. Dit heeft geleid tot een nieuwe strategie voor een Klimaatbestendige Zoetwatervoorziening Hoofdwatersysteem (KZH). Het Programma KZH heeft de opdracht deze KZH-strategie uit te werken en lerend te implementeren. Deze studie is de eerste uitwerking van mogelijke varianten voor de implementatie van de KZH-strategie.

Dit rapport beschrijft ‘mogelijke varianten’ oftewel de mogelijkheden om water in rivieren en kanalen van het zogenoemde hoofdwatersysteem (HWS) van Nederland te verdelen. Doel is om zo lang mogelijk te kunnen voorzien in de watervraag van gebruiksfuncties en gebieden en om verzilting van inlaatpunten van het HWS te voorkomen door gebruik te maken van situationeel sturen en van zoetwaterbuffers en -zones.

Het hoofdwatersysteem bestaat uit een aantal waterroutes met een aantal stuurknoppen. Stuurknoppen zijn stuwen, gemalen en sluizen. De stuurknoppen bepalen de waterstanden en de debieten en daarmee de waterverdeling in het systeem. De stuurknoppen en met name de standen (open, dicht, kieren) van de stuurknoppen zijn de sturingsprincipes. De mogelijke varianten zijn opgebouwd uit een aantal elementen. Elementen zijn de waterroutes, de stuurknoppen en de zoetwaterbuffers en -zones. Voor elk element kunnen keuzes gemaakt worden in hoe een element functioneert bij het verdelen van water. De keuzes van alle elementen samen vormen een mogelijke variant.

Deze varianten beschrijven hoe het beschikbare water (uit de Rijn en de neerslag), afhankelijk van aanvoer en periode en prioritering van watervragen, via verschillende routes kan worden verdeeld en geven een verdere invulling van de KZH. De mogelijke varianten worden in de integrale verkenning Rijntakken doorgerekend en geanalyseerd.

Datum rapport
31 januari 2024
Uitgever
Arcadis
Annotatie
In opdracht van Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL)
Documentnummer
XVCEKZCMHHYD-1904604610-340:1.0