Ankerkuilbemonstering in de Westerschelde : resultaten 2023 en meerjarenoverzichten

In 2023 is voor het zestiende jaar de visbemonstering met de ankerkuil op de Westerschelde uitgevoerd als onderdeel van de monitoring voor de Kaderrichtlijn Water.
De monitoring van vooral het pelagische visbestand is enerzijds van belang voor het herstel en het behalen van de instandhoudingsdoelen van Natura2000 en de Kaderrichtlijn Water en anderzijds voor de monitoring van de effecten van verdieping van de vaargeul in de Schelde. De toegepaste methode is een passieve vistechniek (ankerkuil) die gebruik maakt van de getijstromen en die gericht is op pelagische soorten.

Datum rapport
1 december 2023
Auteurs
Boois, I.J. de, Dammers, M.
Uitgever
Wageningen Marine Research
Annotatie
In opdracht van Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL)
Documentnummer
Wageningen Marine Research rapport C070/23 ; RWS rapportnummer BM 23.30