Lithium in het oppervlaktewater van de Rijkswateren : data-analyse en advies

Rijkswaterstaat heeft een uitgebreid chemisch (en biologisch) meetnet om te kunnen voldoen aan verschillende nationale en internationale wetgeving wat betreft waterkwaliteit. Hoewel lithium (nog) niet wettelijk genormeerd is (er zijn wel indicatieve normen voorhanden) geniet deze stof wel al de aandacht. Lithium komt van nature voor in het milieu maar wordt ook gebruikt in allerhande accu's. Verwacht wordt dat het gebruik van lithium groter zal worden. Er is daarnaast ook sprake van extra mijnactiviteiten in het Rijnstroomgebied. Rijkswaterstaat WVL heeft mede hierom aan Royal HaskoningDHV opdracht verleend om met behulp van een data-analyse beter zicht te krijgen op de huidige lithiumconcentraties en tactische en strategische adviezen op te stellen voor de toekomstige monitoring. Het gaat om een feitenrapportage waarin de op dit moment beschikbare meetgegevens zijn geanalyseerd.

Auteurs
Knoben, R., Rost, J.
Datum rapport
1 december 2023
Uitgever
Royal HaskoningDHV
Annotatie
In opdracht van Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL)
Contactpersoon RWS: M. Kotte
Documentnummer
Ref,: BJ5796-RHD-XX-XX-RP-EO-0003