Modelling of nutrient load scenarios and transboundary nutrient transport : a model study for OSPAR regions II, III and IV

Scenariostudie voor mogelijke reductiemaatregelen om de Goede Milieutoestand voor eutrofiëring op de Noordoost Atlantische Oceaan (incl. de Noordzee) te bereiken.

De beoordeling van eutrofiëring in het Noordoost Atlantische gebied, waaronder ook de Noordzee valt, is sinds 2023 coherent tussen landen, conform de vereisten van de Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRM). In een aantal deelgebieden, zoals rivierpluimen maar ook verder op zee, is de Goede Milieutoestand (GMT) voor eutrofiëring (KRM Descriptor 5) nog niet bereikt. De landen die via hun emissies van nutriënten aan de geconstateerde eutrofiëring bijdragen dienen gezamenlijk op te trekken om de toestand te verbeteren.

Nutriënten komen vooral via de rivieren, en via de lucht, in de Noordzee. In deze studie zijn de verspreiding van nutriënten en de resulterende biomassa van algen op zee gemodelleerd met het 3D hydrodynamische Noordzeemodel van Deltares, uitgebreid met een biochemisch model. Voor een aantal scenario’s is berekend welk effect verminderde toevoer van nutriënten via de rivieren zal hebben op de eutrofiëringstoestand van de deelgebieden die nu nog niet aan de GMT voldoen. De resultaten van deze studie worden meegenomen in ensemblemodellering in OSPAR in 2024, voor de kwantitatieve onderbouwing van reductiedoelstellingen en maatregelen voor het bereiken van GMT.

Het rapport is Engelstalig en medegefinancierd door het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij.

Datum rapport
6 oktober 2023
Auteurs
Blauw, A., Buckman, L., Heijden, L. van der, Heye, S., Prins, T., Vilmin, L.
Uitgever
Deltares
Annotatie
Client: Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL)
Documentnummer
Document ID 11209731-000-ZKS-0003