Effect verandering korrelgrootte op duinafslag en waterveiligheid : advies t.a.v. actualisatie dataset D50 Nederlandse duinen

Door natuurlijke en antropogene veranderingen in de duinen is het aannemelijk dat de korrelgroottedataset uit 1982 (Kohsiek, 1984) die momenteel gebruikt wordt voor de sterkteparameter D50 niet overal meer representatief is. Daarmee is mogelijk ook het sterkte- en veiligheidsbeeld van de zandige kust niet meer actueel. Het doel van dit onderzoek om een onderbouwd advies te geven over de wenselijkheid dan wel noodzaak van een actualisatie van de korrelgroottegegevens van de Nederlandse duinenkust om de overstromingskans van de duinwaterkeringen met grotere zekerheid vast te kunnen stellen. Voor deze uitwerking wordt gebruik gemaakt van het basisinstrumentarium dat beschikbaar is gesteld door het BOI. Hierbij wordt gekeken naar zowel het initieel mechanisme duinafslag (duinafslagberekeningen met XBeach) als de vervolgprocessen (inpassen van het grensprofiel).

Uitgaande van het huidige instrumentarium inclusief het gebruik van het grensprofielmodel, leidt dit tot de conclusie dat een lokale actualisatie van de korrelgroottedataset wenselijk is. Ook al is het aannemelijk dat de korrelgrootte langs de Nederlandse kust significant is veranderd, heeft het door de relatieve ongevoeligheid van het huidige instrumentarium voor de D50 weinig toegevoegde waarde om de korrelgroottedataset voor de volledige Nederlandse kust te actualiseren op basis van nieuwe metingen. Wanneer een beheerder ervoor kiest om vervolgprocessen op een andere manier dan met het grensprofielmodel te schematiseren, het huidige grensprofielmodel wordt herzien/vervangen of het duinafslaginstrumentarium gevoeliger voor verandering in korrelgrootte wordt gemaakt, kan een meer uitgebreide actualisatie wel noodzakelijk blijken.

De voorliggende rapportage is opgesteld door Arcadis in nauwe samenwerking met Deltares. Het project werd begeleid door de opdrachtgever van Rijkswaterstaat. Dit onderzoek is uitgevoerd in het kader van het onderzoeksprogramma Kennis voor Keringen. Dit onderzoeks-programma heeft als doel om inzicht te verkrijgen in kennisvraagstukken rondom hydraulische belastingen en faalpaden van waterkeringen. Daarmee levert Kennis voor Keringen kennis die toegepast kan worden binnen het programma Beoordelings- en Ontwerpinstrumentarium (BOI). De voorliggende versie van de rapportage is onderwerp geweest van een aantal reviewrondes waarin de resultaten per stap zijn beschouwd. Ten behoeve van het breder delen van zowel de aanpak als de resultaten zijn ook presentaties gegeven aan BOI-experts.

Datum rapport
24 november 2023
Uitgever
Arcadis
Annotatie
In opdracht van Rijkswaterstaat (RWS)