Overleving van jonge vis in het IJsselmeer

Onderzoek naar de visstand in het IJsselmeer. De afgelopen decennia zijn er grote veranderingen zichtbaar in de visstand in het IJsselmeer, waarbij deze zowel in aantallen als in biomassa sterk is afgenomen. Bestanden aan oudere (grote) vissen nemen sterk af en er treden verschuivingen op naar relatief jonge visbestanden. In het Markermeer is dat in mindere mate het geval. Wat hierbij opvalt, is dat in het Markermeer het aandeel en de absolute dichtheid van jonge vis (0+) lager is, maar er wel meer oudere vis voorkomt.

De afname in het visbestand heeft waarschijnlijk te maken met veranderingen en verschuivingen die in de laatste decennia in het IJsselmeer(gebied) hebben plaatsgevonden. Verschuivingen zoals afnemende nutriëntengehaltes en voedselbeschikbaarheid, extremen in weersomstandigheden en introductie van uitheemse soorten hebben een effect op het gehele ecosysteem in het IJsselmeer. In figuur A is een schematische weergave van het voedselweb in het IJsselmeer weergegeven, met daarbij factoren die de omvang en samenstelling van het visbestand beïnvloeden.

Auteurs
Kleppe, R., Bleile, N.
Datum rapport
17 november 2023
Uitgever
ATKB
Annotatie
In opdracht van Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL)
Documentnummer
Kenmerk 20220253_rap03 ; RWS rapportnr.: BM 23.29