Datagap analyse : TP WDSM

Nederland heeft als doelstelling om in 2050 volledig circulair te zijn. Rijkswaterstaat (RWS) dient ook aan deze doelstelling te voldoen en heeft hiertoe in 2019 de strategie naar klimaatneutrale en circulaire rijksinfrastructuurprojecten (KCI) opgesteld, samen met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en ProRail. De KCI-strategie houdt in dat alle processen en werkwijzen van RWS in 2030 op zo een manier zijn ingericht, dat deze klimaatneutraal en circulair zijn.

Om te meten en monitoren hoe de ontwikkeling van deze doelstelling verloopt, is de Service Level Agreement Prestatie Indicator (SLA-PIN) Circulariteit ontwikkeld. Voor deze SLA-PIN is inzicht nodig in de jaarlijkse materiaalbalans van RWS: hoeveel materiaal aan het areaal wordt toegevoegd en hoeveel er wordt verwijderd. Daarbij is ook inzicht nodig in het aandeel primair (hernieuwbare en niet-hernieuwbare) en secundair (gerecycled en hergebruikt) toegepast materiaal, en het aandeel hergebruik, recycling, stort en energiewinning van vrijkomende materialen. Deze informatiebehoefte is in afbeelding 1.1 weergegeven. RWS heeft behoefte aan gedetailleerd inzicht in de huidige beschikbaarheid van deze gegevens en hoe zich dit verhoudt tot de benodigde informatie om de SLA-PIN Circulariteit te meten. Dit betreft een Datagap analyse. Daarnaast heeft RWS behoefte aan inzicht in hoe verzameling van deze informatie verbeterd kan worden.

Voor het creëren van dit inzicht heeft RWS Witteveen+Bos gevraagd deze Datagap analyse voor het transitiepad Weg-, Dijk- en Spoormaterieel uit te voeren. Dit rapport beschrijft de bevindingen van de Datagap analyse; in een tweede rapport volgt een plan van aanpak voor verbeterde dataverzameling, op basis van de bevindingen uit de Datagap analyse.

Datum rapport
14 april 2023
Auteurs
Grul, W.S., Scheepens, W.S.
Uitgever
Witteveen+Bos
Annotatie
In opdracht van Rijkswaterstaat (RWS)
Documentnummer
Referentie 136043/23-006.439