Synthese Slim Watermanagement regio Rijn-Maasmonding

Binnen de tweede planperiode van Slim Watermanagement (2022 – 2027) wil de Regio RMM-VZM (Rijn-Maasmonding, Volkerak-Zoommeer) op meerdere momenten terug- en vooruitkijken, met het oog op de periode na de tweede planperiode. Het terug-en vooruitkijken heeft als doel inhoud, samenwerking en governance te evalueren en te borgen.

Voorliggende synthese focust op de synthese van het inhoudelijk onderzoek van planperiode 1. Het doel van deze synthese is om te evalueren in hoeverre oorspronkelijke kennisvragen binnen het programma Slim Watermanagement zijn beantwoord in de geselecteerde onderzoeken, en/of de opgedane kennis voldoende is doorgewerkt/geborgd binnen de participerende organisaties of het samenwerkingsverband Slim WM zelf.
Het biedt inzicht in de opgeleverde kennis en de mate van kennisborging van deze opgeleverde kennis inclusief advies hoe deze kennisborging, indien nodig, te optimaliseren. Tevens beschrijft het de mate van beantwoording van de vooraf gestelde of in de onderzoeken ontstane kennisbehoeften met als doel de kennisleemtes te bepalen binnen de regio RMM-VZM. In een synthese is de scheiding tussen inhoud, samenwerking en governance niet altijd zwart-wit. Daarom beschrijft het document ook de observaties op het gebied van samenwerking en governance. Deze synthese focust zich alleen de Rijn-Maasmonding binnen de regio RMM-VZM omdat er in 2021 voor het Volkerak-Zoommeer al een synthese is opgesteld.

Datum rapport
12 juni 2023
Auteurs
Bijker, F., Naus, L., Valk, J. van der
Auteur
Slim Watermanagement ; Infram
Uitgever
Slim Watermanagement
Annotatie
In opdracht van Slim Watermanagement, werkgroep Rijn-Maasmonding
Contactpersoon Rijkswaterstaat: G.J. Dekker (RWS, WVL) 
Slim Watermanagement is een maatregel onder het Deltaplan Zoetwater. In de maatregel werken alle waterschappen en Rijkswaterstaat met STOWA, Unie van waterschappen, verschillende kennisinstellingen en adviesbureaus actief samen aan het dagelijks waterbeheer