Economic description of the Dutch North Sea and coast: 2015, 2017, 2019 and 2021

Deze studie is uitgevoerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek in de context van de Europese Kaderrichtlijn Mariene Strategie, die een sociale en economische analyse van het gebruik van het mariene milieu vereist. In deze studie wordt een economische beschrijving gegeven van activiteiten gerelateerd aan het Nederlands Continentaal Plat voor de jaren 2015, 2017, 2019 en 2021. Dit rapport vormt een update van eerdere versies van het rapport (laatste versie (pdf)  gepubliceerd in 2020 op www.noordzeeloket.nl.)

De volgende activiteiten op zee zijn opgenomen: zeescheepvaart, olie- en gaswinning, visserij, zandwinning en offshore windenergieproductie. Activiteiten op land zijn ook opgenomen. Deze hebben betrekking op economische activiteiten in zeehavens en in het kustgebied van de Noordzee. Voor al deze sectoren worden cijfers gepresenteerd over de productiewaarde, intermediair verbruik, bruto toegevoegde waarde (zowel in lopende als in constante prijzen op het niveau van 2015), het aantal werkzame personen, en de totale beloning van werknemers.

Een paar interessante trends uit dit rapport:

  • De Nederlandse Noordzee-economie groeit langzamer dan de economie van Nederland als geheel.
  • De transitie van fossiele brandstoffen naar duurzame energie heeft een substantieel effect op de economische activiteiten op de Noordzee: Er is sprake van een sterke afname van de toegevoegde waarde in de olie- en gassector en met tegelijkertijd een forse toename in de productie van windenergie op zee.
  • Het kustgebied werd in 2021 zwaar getroffen door de COVID-19 pandemie, met name de toegevoegde waarde in de hotels, restaurants en cafés, en de recreatieve, culturele en sportieve activiteiten daalden sterk.
Datum rapport
30 maart 2023
Auteurs
Bijlsma, I., Groot, K. de, Linderhof, L., Mosterd, R., Prins, F., Provoost, A.J., Walker, A.N.
Uitgever
CBS
Annotatie
In opdracht van Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL), X. Keijser en R. van der Veeren, namens het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW).
Dit rapport is opgesteld als onderdeel van de BOA verplichtingen in het kader van het opstellen van het economisch hoofdstuk als onderdeel van de update van de Initiële Beoordeling voor de Europese Kaderrichtlijn Mariene Strategie.