Scenario study for the Dutch part of the North Sea : following the European Marine Strategy Framework Directive

Ten behoeve van de update van de Initiële Beoordeling voor de Europese Kaderrichtlijn Mariene Strategie heeft Ecorys een scenarioanalyse uitgevoerd om inzicht te geven in de verwachte ontwikkelingen in de economische activiteiten op en rond het Nederlands deel van de Noordzee voor de periode tot 2035 en 2050. Ook de verwachte milieudruk is onderzocht.
Voor de periode tot 2035 wordt een aanzienlijke groei verwacht in offshore windenergie en de invoer van energie op basis van waterstof. De totale economische waarde van de activiteiten op en rond de Noordzee zal hierdoor in 2035 naar verwachting verdubbeld zijn ten opzichte van 2021. Voor de langere termijn (tot 2050) zijn drie scenario's onderzocht die vooral verschillen in het moment waarop doelen met betrekking tot het duurzaam beheer van de Noordzee worden bereikt. Hieruit blijkt dat een verdere ontwikkeling van volume en toegevoegde waarde wordt verwacht, welke vooral wordt gedreven door de ontwikkelingen in de offshore windenergie. Een eventuele vertraagde installatie van offshore windenergie zou de noodzaak tot de winning van olie en gas kunnen verlengen.
Verder wordt er een ontkoppeling verwacht van toenemende economische productie, toegevoegde waarden en banen enerzijds, en milieudruk anderzijds. Zo zullen alternatieve brandstoffen of elektrificatie in de scheepvaart leiden tot minder geluid en emissies. Het installeren van meer capaciteit voor de productie van windenergie op zee zal echter leiden tot een tijdelijke verstoring van de zeebodem en langetermijneffecten zoals trillingen. Een afname van de visserij, met de huidige technologie, zal waarschijnlijk leiden tot een sterke afname van de verstoring van de zeebodem. Over het algemeen geldt dat door het veranderende gebruik van de Noordzee de druk in vorm en locatie zal verschuiven.

Datum rapport
31 mei 2023
Auteurs
Doorn, T. van, Maes, J., Salkovic, K., Schutte, H., Wienhoven, M.
Uitgever
Ecorys
Annotatie
Client: Rijkswaterstaat (RWS)