Kustbroedvogels in het Deltagebied in 2022

Dit rapport kan worden beschouwd als de jaarlijkse weergave van het sinds 1979 lopende monitoringsprogramma van kustbroedvogels in het Deltagebied. 
Het doel van het monitoren van de populaties van kustbroedvogels in het Deltagebied is het jaarlijks vaststellen van de aantallen en verspreiding van een geselecteerd aantal soorten, om daarmee uitspraken te kunnen doen over de effecten van inrichting en beheer van de Rijkswateren.
Het deelprogramma ‘kustbroedvogels Delta’, gestart in 1979, valt sinds 1990 onder het biologisch monitoringprogramma van de Rijkswateren, uitgevoerd in het kader van de Monitoring Waterstaatkundige Toestand des Lands (MWTL).

Datum rapport
22 mei 2023
Auteurs
Lilipaly, S.J., Sluijter, M.
Uitgever
Deltamilieu Projecten
Annotatie
In opdracht van: Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening (RWS, CIV)
Documentnummer
RWS Rapportnummer BM 23.04 ; Deltamilieu Projecten Rapportnummer 2023-05