Pilotstudie inzet Litter-ID bij de landelijke monitoringstrategie voor rivierafval : resultaten van een pilotstudie waarin onderzocht is of en hoe de Litter-ID-methodiek kan bijdragen aan de landelijke monitoringstrategie voor rivierafval van Rijkswaterst

Dit rapport bevat de resultaten en aanbevelingen van een pilotstudie om te onderzoeken of en hoe Litter-ID methodiek kan bijdragen aan de landelijke monitoringstrategie voor zwerfafval/macroplastics in rivieren. De Litter-ID methodiek is ontwikkeld door Wageningen Economic Research om, voor zover mogelijk, meer informatie te verkrijgen over de mogelijke bronnen, herkomst en oorzaken van zwerfafval/macroplastics in rivieren. Het project is uitgevoerd door Wageningen Economic Research in opdracht van Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS WVL) namens het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (ienW).

Resultaten:

  • Om als onderdeel van de in ontwikkeling zijnde landelijke oevermonitoring d.m.v. itemtellingen structureel inzicht te krijgen in de herkomst en ouderdom van aangespoeld zwerfafval kan op relatief eenvoudige wijze de taal en houdbaarheid, voor zover waar te nemen, bij vier afvalcategorieën geregistreerd worden: ‘plastic flessen’, ‘snoep/chipsverpakkingen’, ‘voedselverpakkingen’ en ‘aluminium blikjes’;
  • Om een inschatting te kunnen maken van de massa van aangespoeld afval langs de rivieren zouden kengetallen voor gewicht per (Rivier-OSPAR) afvalcategorie en (Litter-ID) subcategorie gebruikt kunnen worden. Hiervan is op dit moment nog geen vastgesteld overzicht beschikbaar,.
  • Vanwege de beperkte reikwijdte van deze studie kon nog niet bepaald worden hoe in Nederland per oevermonitoringslocatie de verdeling is tussen lokale, regionale en nationale bronnen en in hoeverre dergelijke broninformatie geëxtrapoleerd kan worden naar regionale en landelijke oevermonitoringsdata. Ook is nog niet goed in beeld welke subcategorieën landelijk gezien relevant kunnen zijn om toe te voegen aan de monitoringslijst als extra bron-indicatoren van het gemonitorde zwerfafval.

De Litter-ID methodiek kan als instrument mogelijk ook toegepast worden bij:

  • Sorteeranalyses van grote hoeveelheden zwerfafval waarbij inzicht gewenst is in de samenstelling en eventueel de bronnen (in dat geval met stakeholders/thematische experts);
  • Situaties waarbij betrokkenen aan de slag willen gaan met een gebiedsgerichte bronaanpak. Voor dit doel kunnen Litter-ID stakeholdersessies ingezet worden als middel om stakeholders actief te betrekken bij het bepalen van de bronnen, oorzaken en mogelijke oplossingen.
Datum rapport
1 februari 2023
Auteurs
Boonstra, M., Giesbers, E., Heuvel-Greve, M.J. van den, Koppele, A. te, Strietman, W.J., Tasseron, P.
Auteur
Wageningen Economic Research
Uitgever
WUR
Annotatie
ISBN 9789464475777
In opdracht van en gefinancierd door Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL)
Documentnummer
2023-017