Handreiking kleine en tijdelijke stikstofdeposities : bouwstenen voor ecologische beoordeling voor tijdelijke projecten en activiteiten: versie 2024

In Nederland is sprake van een stikstofcrisis. Het is noodzakelijk voor de biodiversiteit om de stikstofdepositie te verlagen. Dit speelt in het bijzonder voor Natura 2000-gebieden waar de instandhoudingsdoelstellingen niet worden gehaald. Dit leidt niet alleen tot ecologische problemen, maar heeft ook tot een juridische crisis rond vergunningverlening geleid.
Na de vernietiging van het PAS zijn meer (tussen)uitspraken gedaan voor onder andere ViA15 en Porthos die gevolgen hebben voor de wijze waarop projecten doorgang kunnen vinden. Hierbij gaat het onder andere om de beoordelingen die de basis vormen voor de toestemmingsbesluiten voor activiteiten die stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden veroorzaken. Deze uitspraken bevatten elementen die relevant zijn voor toetsing van dergelijke activiteiten. Hoofdstuk 2 gaat dieper in op de juridische gevolgen van verschillende uitspraken. Ook gevolgen voor projecten en activiteiten met een tijdelijk karakter, die veelal kleine en tijdelijke verhogingen van de stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden tot gevolg hebben, moet per activiteit onderbouwd worden dat deze kleine deposities als gevolg van tijdelijke (eenmalige) activiteiten geen (significant negatieve) effecten hebben op kwalificerende natuurwaarden en/of natuurlijke kenmerken van Natura 2000-gebieden. Rijkswaterstaat, ProRail en andere initiatiefnemers voeren regelmatig kortdurende werkzaamheden uit die tot dergelijke lage en tijdelijke
deposities leiden. Deze handreiking bevat bouwstenen ten behoeve van een ecologische beoordeling voor specifieke tijdelijke projecten en activiteiten. Afhankelijk van de project- en/of locatiespecifieke situatie kunnen deze bouwstenen worden gebruikt in de ecologische beoordeling ten behoeve van projecten met een tijdelijk karakter.

Het doel van deze handreiking is het bieden van inhoudelijke ondersteuning voor kansrijke onderbouwingen om effecten van kleine en tijdelijke toenames van stikstofdeposities op habitattypen en leefgebieden in Natura 2000 gebieden te beoordelen. Daarom zijn in deze handreiking generieke bouwstenen beschreven, die nader uitgewerkt kunnen worden in specifieke projecten en situaties.

Auteurs
Kos, G., Kleijberg, R., Koolstra, B.
Datum rapport
14 februari 2024
Uitgever
Arcadis
Annotatie
In opdracht van Rijkswaterstaat (RWS)
Documentnummer
Ref.: UWPYHEN5MH7N-1614667007-68:3.0