NTF Raakvlakken Rijkswaterstaat

In maart 2021 is het ‘Nationaal Toekomstbeeld Fiets op hoofdlijnen’ (NTF op hoofdlijnen) gepubliceerd. Daarin hebben regionale overheden en het ministerie van IenW op hoofdlijnen hun gezamenlijke opgave op het gebied van fietsroutes en fietsenstallingen geduid. Rijkswaterstaat heeft vervolgens een eerste inventarisatie opgesteld van de raakvlakken tussen het Rijkswaterstaat-areaal en de routes uit het NTF op hoofdlijnen om grip te krijgen op de omvang van de opgave die hieruit voortkomt voor RWS.
In de maanden na de presentatie van het NTF op hoofdlijnen hebben de regionale overheden de plannen verder uitgewerkt. In navolging daarvan heeft RWS de inventarisatie van raakvlakken geüpdatet. En er heeft een verdiepingsslag plaatsgevonden in deze inventarisatie: een verdieping naar onder andere type raakvlak/project, termijn waarop uitvoering verwacht wordt, de benodigde rol van RWS daarbij en een globale kosteninschatting. De update en verdiepingsslag heeft in de eerste maanden van 2022 plaatsgevonden op basis van gesprekken met en aangeleverde informatie door fietsbeleidsmedewerkers van de 12 provincies en 2 vervoerregio’s en door de RWS-regiocoördinatoren.

Dit document beschrijft de resultaten van deze update en verdiepingsslag. De inventarisatie zelf met alle achterliggende informatie is opgenomen in een Excel-bestand.

Datum rapport
28 maart 2022
Uitgever
Goudappel
Annotatie
In opdracht van Rijkswaterstaat
Documentnummer
20220214.010957