Uitvoeringsprogramma oppervlaktewaterwinning Nieuwegein 2022-2027

De duurzame veiligstelling van de openbare drinkwatervoorziening wordt in de Drinkwaterwet aangemerkt als een dwingende reden van groot openbaar belang. De Rijksoverheid draagt hier zorg voor, in samenwerking met andere overheden. Een belangrijk onderdeel van deze zorg betreft de beschikbaarheid van bronnen en de bescherming daarvan tegen verontreinigingen. Om hier verdere invulling aan te geven zijn met alle betrokken partijen landelijke afspraken gemaakt over het opstellen van gebiedsdossiers voor zowel grondwaterwinningen als innamepunten uit oppervlaktewater. In een gebiedsdossier worden de risico’s voor een specifieke waterwinning of innamepunt inzichtelijk gemaakt en wordt aangegeven welke opgaven aan de orde zijn om deze risico’s te beperken. In een uitvoeringsprogramma worden vervolgens afspraken gemaakt over concrete maatregelen om de opgave te realiseren en de risico’s te beheersen. Ook worden in de uitvoeringsprogramma’s afspraken over organisatie, planning en kosten(verdeling) vastgelegd.
In 2012 is de eerste generatie gebiedsdossiers en uitvoeringsprogramma’s opgesteld voor onder andere de innamepunten voor oppervlaktewater ten behoeve van drinkwaterproductie, waaronder het huidige innamepunt C. Biemond van Waternet bij Nieuwegein. De gebiedsdossiers en uitvoeringsprogramma’s worden in elke KRW-planperiode van zes jaar geactualiseerd. In 2018-2019 is voor elk innamepunt van oppervlaktewater ten behoeve van de openbare drinkwatervoorziening een nieuw gebiedsdossier opgesteld; ook voor het innamepunt C. Biemond te Nieuwegein. Voorliggend document vormt het uitvoeringsprogramma behorend bij dit gebiedsdossier.
Uit het gebiedsdossier is gebleken dat door bovenstroomse oorzaken én door gebiedsspecifieke omstandigheden een aantal risico’s aanwezig is, die vertaald zijn in opgaven voor de planperiode 2022-2027. In voorliggend uitvoeringsprogramma staat beschreven welke maatregelen in de komende jaren daadwerkelijk worden opgepakt om deze risico’s te beheersen en opgaven op te pakken. Daarbij geldt dat alleen maatregelen binnen het handelingsperspectief van de betrokken partijen worden opgenomen. Gebiedsoverstijgende maatregelen en maatregelen gericht op generiek, landelijk beleid worden geacht afgewogen en opgenomen te worden in het uitvoeringsprogramma dat hoort bij het rivierdossier Rijndelta.

Datum rapport
23 april 2020
Uitgever
Arcadis
Annotatie
In opdracht van Rijkswaterstaat.
Documentnummer
D10008433:3