Effectbepaling nulalternatief IRM

Vanaf de zomer 2019 werken rijk, provincies, waterschappen en gemeenten samen aan het programma Integraal RivierManagement (IRM) voor een veilige en bevaarbare rivier en een vitaal en aantrekkelijk rivierengebied. Beleidskeuzes, die in het kader van IRM zullen worden genomen over sedimentbeheer/ rivierbodemligging en bergings- en afvoercapaciteit, moeten goed onderbouwd worden, onder meer door de effecten van verschillende beleidsalternatieven in beeld te brengen. Daartoe worden deze beleidsalternatieven vergeleken met een referentiesituatie: een nulalternatief, waarin het huidige beleid en beheer onveranderd wordt voortgezet.
Dit rapport beschrijft de effecten van dit nulalternatief voor het zichtjaar 2050 op de belangrijkste functies van het rivierengebied: natuur, zoetwatervoorzieining, bevaarbaarheid en hoogwaterveiligheid.

Datum rapport
10 november 2022
Auteurs
Asselman, N., Deijl, E. van der, Grave, P. de, Maarse, M., Maas, B., Mens, M.
Uitgever
Deltares
Annotatie
In opdracht van Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving.
Met bijlagen A t/m F. Bijlage A is opgenomen in het hoofddocument; bijlagen B t/m F in het bijlagedocument.
Documentnummer
Document ID 11208036-004-ZWS-0002