Verkenning effecten klimaatdrukfactoren op de natuur van de Grote Wateren : literatuurscan, vraagarticulatie regio's en synthese, in het kader van het Kennisprogramma Zeespiegelstijging

Op basis van de uitgevoerde verkenning kunnen de volgende conclusies getrokken worden:
. Uit de recente IPCC (2021) rapport blijkt dat de wereldwijde klimaatopwarming sneller gaat dan eerder verwacht;
. In Nederland zijn de effecten van klimaatsverandering op de natuur van de grote wateren de afgelopen jaren al waargenomen (met name hittestress) in de Waddenzee en de Zuidwestelijke Delta;
. In de Nederlandse grote wateren zal tot 2050 sprake zijn van een beperkte invloed van zeespiegelstijging op de natuur. Effecten worden alleen verwacht in de rivieren ten gevolge van verzilting en periodes van droogte en in IJsselmeergebied wegens toenemend pompcapaciteit (vissen);
. In de vier regio’s Kust en Wadden, Zuidwestelijke Delta, IJsselmeer en rivieren treden de klimaateffecten op de natuur door de drukfactoren hitte en droogte eerder op dan zeespiegelstijging;
. Deze studie toont aan dat de effecten van zeespiegelstijging op de natuur van de grote wateren niet afzonderlijk beschouwd kunnen worden zonder de effecten van andere klimaatdrukfactoren erbij te betrekken;
. Deze verkenning heeft inzicht gegeven in de kennis- en beleidsvragen op het raakvlak tussen klimaatverandering en de natuur van de grote wateren;
. Uit de regionale sessies volgt geen volledig eenduidig beeld. Binnen de vier regio’s komen de thema’s hittestress, robuustheid, morfologie en governance in drie van de vier regio’s terug;

Datum rapport
9 december 2021
Auteurs
Ebbens, E., Haan, M. de, Jungerling, K., Mulder, S., Schipper, C.A.
Uitgever
Rijkswaterstaat WVL. Projectleider: Mariëtte Klein. In kader van Kennisprogramma Zeespiegelstijging
Documentnummer
Referentie LIFE20 IPC/NL/0006 – LIFE-IP NL-NASccelerate