Ecologische effecten van een onderwatersuppletie : monitoring in het kader van toetsing aan de Vogel- en Habitatrichtlijn

<p>De Noordzeekustzone is aangewezen als Speciale Beschermingszone in het kader van de Vogel- en Habitatrichtlijn. In 2002 is er een grootschalige onderwatersuppletie uitgevoerd voor de kust van Texel. Volgens de Vogel- en Habitatrichtlijn moet een dergelijke activiteit getoetst worden indien significante effecten verwacht kunnen worden. In een toetsing wordt beoordeeld welke effecten er kunnen optreden en in welke mate de natuurlijke kenmerken van het betreffende beschermingsgebied aangetast worden. Aangezien er op dit moment onvoldoende gegevens beschikbaar zijn om een passende beoordeling te kunnen maken van de effecten van een onderwatersuppletie, heeft Directie Noord-Holland van Rijkswaterstaat besloten om de grootscheepse onderwatersuppletie voor de kust van Texel te gebruiken voor een pilot studie naar de aspecten die van belang zijn voor een toetsing aan de Vogel- en Habitatrichtlijn. Het doel van deze studie is het beschrijven van de natuurwaarden van het suppletiegebied en de effecten van een onderwatersuppletie op deze natuurwaarden. Deze beschrijving zal worden gebruikt bij het toetsen van de onderwatersuppletie aan de Vogel- en Habitatrichlijn. Om de natuurwaarden van het gebied te kunnen beschrijven is er in februari 2002 een nulmeting uitgevoerd in het beoogde suppletiegebied en twee referentiegebieden. Tijdens deze meting zijn alle in het gebied aanwezige vogels geteld en zijn de voorkomende macrofauna en epi&Iacute;auna soorten bemonsterd. Volgens dezelfde methode is eenzelfde meting uitgevoerd na de suppletie (februari 2003) om de eventuele effecten te onderzoeken. In september 2002 zijn de twee referentiegebieden bemonsterd om inzicht te krijgen in de seizoensvariatie en om te controleren of er een broedval van tweekleppigen heeft plaatsgevonden.</p>

Datum rapport
7 mei 2004
Auteurs
Mulder, S.
Auteur
S. Mulder ; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS, RIKZ)
Uitgever
RWS, RIKZ.
Annotatie
62 p.
ill., bijl.
Met lit.opg.
Werkdocument RIKZ/OS/2004.602w
Documentnummer
654656