Verantwoordingsrapportage afleiding ecologische doelen Rijkswateren

Deze verantwoordingsrapportage beschrijft de gevolgde stappen in de afleiding van de ecologische doelstellingen voor de rijkswateren. Belangrijk element hierin is geweest het ontwerp-pakket aan fysieke herstelmaatregelen voor de rijkswaterlichamen en de inschatting van het doelbereik wanneer deze maatregelen zijn uitgevoerd.
Chronologisch zijn eerst de ecologische gevolgen van de reeds aanwezige hydrologische en morfologische ingrepen geëvalueerd als onderdeel van de Art. 5 rapportage. Deze inventarisaties en beoordeling van de omkeerbaarheid van ingrepen vormden de basis voor MEP-GEP studies, die alle mogelijke maatregelen in beeld hebben gebracht waarmee de ecologische gevolgen van de ingrepen ongedaan (ingeval omkeerbaar) of verzacht (ingeval onomkeerbaar) kunnen worden. De MEP-GEP studies zijn uitgevoerd voor vijf clusters van rijkswateren en zijn begeleid door de specialistische (thans landelijke) en de regionale diensten van Rijkswaterstaat. De studies vormden de ruwbouw voor de gesprekken over noodzaak en mogelijkheden van verschillende maatregelen in de regionale gebiedsprocessen. De uitkomsten van de gebiedsprocessen en compilatienota hebben tezamen geleid tot een keuze binnen RWS voor een pakket van maatregelen en is het voorkeursalternatief genoemd. Dit pakket van maatregelen staat ook als zodanig opgenomen in het BPRW.
Deze maatregelen zijn vervolgens gerubriceerd en geclusterd op basis van het verwachte ecologische effect. Gecombineerd met de omvang waarin deze maatregelen zullen worden uitgevoerd ten opzichte van de omvang van het totale waterlichaam, is de ecologische verbetering van alle rijkswaterlichamen ingeschat. Dit is grotendeels gebaseerd op ervaringen met dergelijke maatregelen uit literatuur en eigen RWS praktijkervaring met reeds uitgevoerde vergelijkbare herstelmaatregelen. Vanwege de schaal en omvang van maatregelen op het niveau van rijkswateren is er relatief weinig externe ervaring beschikbaar en moest vaak expert oordelen van RWS-organisatiedelen of specialistisch onderzoeksinstellingen zoals Deltares worden benut. Zowel deze werkwijze om het doelbereik te bepalen als de effectinschattingen zelf is per cluster van maatregelen intern RWS en vervolgens extern met gerenommeerde experts voor alle biologische kwaliteitselementen beoordeeld. De inschattingen zijn waar nodig aangepast.
De rapportage bevat de volledige overzichten van ecologische effecten van de hydromorfogische ingrepen uit de Art. 5 rapportage en de GET en GEP waarden van de biologische en fysisch-chemisch kwaliteitselementen.

Datum rapport
1 december 2008
Auteurs
Bouwhuis, J.S., Buijse, A.D., Ohm, M., Wagemaker, F.H.
Auteur
A.D. Buijse (Deltares); F.H. Wagemaker (RWS Waterdienst); J.S. Bouwhuis (Oranjewoud); M. Ohm (RWS Waterdienst); Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Waterdienst (RWS, WD)
Uitgever
Deltares.
Annotatie
Opdrachtgever: Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Waterdienst (RWS, WD)
40 P.
Documentnummer
389239