Quick scan Natura 2000-verbeteropgaven Grote Wateren

Royal HaskoningDHV heeft van Rijkswaterstaat de opdracht gekregen om door middel van een quick scan op hoofdlijnen in beeld te brengen wat de Natura 2000-verbeteropgave is voor de Grote Wateren. Het resultaat van deze quick scan dient als input/bouwsteen voor de factsheets en uiteindelijk voor de besluitvorming over de Verkenning Grote Wateren eind 2017.
In deze quick scan hebben we per Groot Water (elk een eigen hoofdstuk) op 3 manieren naar de verbeteropgave gekeken:

  1. Een compilatie van de belangrijkste knelpunten en maatregelen op basis van de Natura 2000 beheerplannen;
  2. Een overzicht van soorten en habitattypen met een verbeteropgave, gebaseerd op het doelbereik en de landelijke Staat van Instandhouding;
  3. Een toetsing van de maatregelen zoals benoemd in de Verkenning Grote Wateren aan de Natura 2000-doelstellingen en de verbeteropgaven.
Datum rapport
31 oktober 2017
Auteurs
Koolmees, E., Mastrigt, A. van, Mulder, S., Oostveen, M. van
Uitgever
Royal HaskoningDHV. In opdracht van Rijkswaterstaat Zee & Delta (RWS, ZD)
Documentnummer
Referentie: WATBF4874R001F1.0