Cultuurhistorie en aardkunde van het Benedenrivierengebied : inventarisatie en waardering van het oostelijk deel

Doel is om de aardkunde en cultuurhistorische (archeologie, historische geografie) basisinformatie van het oostelijk deel van het Benedenriviergebied zodanig op orde te krijgen, dat de effecten van maatregelen op de aanwezige landschappelijke en cultuurhistorische waarden in de MER kunnen worden beoordeeld. Met deze basisinformatie zullen de effecten van maatregelen op de aanwezige landschappelijke en cultuurhistorische waarden in de MER worden beoordeeld. De gegenereerde informatie kan zowel gebruikt worden om vast te stellen waar waarden in het geding zijn, als om aan te geven in welke gebieden de aanwezige aardkundige en cultuurhistorisch waarden gebruikt kunnen worden ter versterking van de ruimtelijke kwaliteit volgens het principe ?Behoud door ontwikkeling?. Dit sluit aan bij de beleidsvoornemens uit de Nota Belvedère en het verdrag van Valletta, waarbij behoud en ontwikkeling van cultuurhistorische waarden wordt nagestreefd. Op deze wijze ontstaat een combinatie van behoud van waarden en de ontwikkeling van waarden binnen de uit te voeren maatregelen. Bij ontwikkeling wordt gestreefd naar een gebruik van landschappelijke en cultuurhistorische waarden als bouwsteen voor versterking van de ruimtelijke kwaliteit. Het materiaal is daarmee ook geschikt voor de latere stappen in het planvormingsproces wanneer definitieve ontwerpen zullen worden gemaakt.

Datum rapport
1 januari 2003
Auteurs
Bekius, D., Hesselink, A., Smit, B.
Auteur
Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA); B. Smit, D. Bekius, A. Hesselink; RAAP Archeologisch Adviesbureau
Uitgever
RWS, RIZA.
Annotatie
Met cd-rom (bevat rapport en kaartbijlages)
Met afz.: 8 kaarten
164 p.
Ill.
(RIZA rapport ; 2003.025)
Met lit. opg.
In opdracht van het Prjectbureau Benedenrivieren. Tevens brondocument in het kader van de milieueffectrapportage Ruimte voor de Rivier
Contactpersoon: G. Lenselink
Documentnummer
322135