Nalevingsverslag geluidproductieplafonds rijkswegen 2019

Het nalevingsverslag is het voornaamste instrument van Rijkswaterstaat om (1) te monitoren of de GPP’s niet worden overschreden en (2) de minister en het publiek te informeren over de wijze waarop Rijkswaterstaat zorgdraagt voor de naleving van de GPP’s. Dit nalevingsverslag betreft de periode 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019. Hierin worden de resultaten van de monitoring en de stappen die Rijkswaterstaat neemt om de GPP’s na te leven gepresenteerd.

Datum rapport
18 januari 2021
Uitgever
Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL). Met bijlagen: Akoestisch onderzoek referentiepunten rapportnummer BG2855-R200717-RHDHV-F1.0; Nota van bevindingen.