Time-lag effecten in doelbereik bij KRW maatregelen

Het uitvoeren van KRW maatregelen kent een zekere vertraging ("time-lag") tussen de uitvoering en het behalen van de vooraf gestelde doelen. Voor de duur om de effecten te kunnen meten spelen op maatregel-niveau de hydromorfologische processen en habitatvorming (vegetatie successie) een belangrijke rol. Op het niveau van het KRW waterlichaam zijn de afstand tot bronpopulaties en dispersie van doelsoorten en de eventuele onderdrukking van soorten (bv door een slechte waterkwaliteit of exoten) belangrijk.

Datum rapport
30 mei 2016
Auteurs
Noordhuis, R.
Auteur
R. Noordhuis ; Deltares
Uitgever
Deltares.
Annotatie
30 p.
Definitief
Met lit.opg.
Rapport 1220984-000
In opdracht van Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL)
Documentnummer
667906