Fysische en ecologische kennis en modellen voor de Westerschelde : wat is beleidsmatig nodig en wat is beschikbaar voor de m.e.r. Verruiming Vaargeul?

Bevat een inventarisatie van de beschikbare kennis en modellen in de keten van fysica naar ecologie. Verder is aangegeven wat er op basis van de beleidskaders Kaderrichtlijn Water, Vogel- en Habitatrichtlijn en de Langetermijnvisie 2030 nodig is voor een goede afweging. Daarnaast is beschreven welke relevante toetsingscriteria deze kaders bevatten en welke systeemkennis is vereist om eventuele effecten van een verruiming op die toetsingscriteria te kunnen bepalen. Vervolgens geeft het rapport een overzicht van de beschikbare kennis en voorspellingsmodellen. De nadruk ligt op de Westerschelde, maar de meeste criteria en modellen zijn ook relevant voor de Zeeschelde.

Datum rapport
1 juni 2005
Auteurs
Berrevoets, C., Eck, G.T.M. van, Graveland, J., Jager, Z., Jong, D.J. de, Kater, B.J., Liek, G.J., Maldegem, D.C. van, Meininger, P.L., Twisk, F., Vries, I. de, Withagen, L., Wolfstein, K.
Auteur
G.T.M. van Eck, J. Graveland (eindred.), B.J. Kater, G.J. Liek, D.C. van Maldegem; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS, RIKZ); met medew. van C. Berrevoets, Z. Jager, D.J. de Jong, P.L. Meininge...
Uitgever
RWS, RIKZ.
Annotatie
87 p. bijl., ill.
Rapport RIKZ/2005.018
In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zeeland (RWS ZL) in het kader van het project Zeekennis
Projectdirectie uitvoering ontwikkelingsschets Schelde-estuarium (ProSes 2010)
Met lit. opg.
ISBN 903693429X
Documentnummer
272731