Rapport der inspecteurs van den Waterstaat naar aanleiding eener beschikking van den Minister van Binnenlandsche Zaken : van den 27sten Maart 1861, no. 123 : vervolg op het rapport der Inspecteurs van den Waterstaat, van den 27sten September 1861

De onderzoeken betreffen de watersnood van 1861.

Datum rapport
1 januari 1864
Auteur
H.F. Fijnje, Conrad, Van der Kun
Uitgever
RWS, Van Weelden en Mingelen.
Annotatie
228 p.
Tab., profiel 
Vervolg: 
119 p.
p.173 Bijlage no. 1: Overzigt der gemaakte werken van 1850 tot en met 1861 ter verbetering der hoofdrivieren (Merwede en Killen, de Boven-Rijn, de Waal, de Neder-Rijn en Lek, de Geldersche IJssel, de Maas, de Oude Maas, de Nieuwe Maas, de Linge)
p.205 Bijlage no. 2: Verslag van den in den afgeloopen winter gedane proeftogt met de stoomboot de Brouwershaven, tot opruiming der ijsbezetting op de benedenrivieren de Nieuwe Maas, de Lek, de Noord, de Merwede en de Waal
p.213 Bijlage no. 3: Verslag der waarnemingen nopens den waterafvoer door de Merwede en hare takken, in September 1861
p.1-p.372 Bijlage no. 5: Aanteekeningen betrekkelijk IJsbezettingen en overstroomingen langs de Nederlandsche rivieren (1270-1861)
Documentnummer
228780