Circulair werken, wat kost dat eigenlijk? : een eerste verkenning van maatschappelijke kosten en baten van circulair werken bij RWS

In lijn met de Rijksbrede ambitie van de Circulaire Economie (in 2030 50% minder gebruik van primaire grondstoffen) zet RWS in op de circulaire werkwijze bij het uitvoeren van aanleg-, beheer- en onderhoudswerkzaamheden. RWS heeft deze ambitie en ook de tussendoelstelling overgenomen en vertaald in een impulsprogramma. Tot 2020 richt RWS zich op het vaststellen van ambities en doelen en op kennisontwikkeling, daarna volgt implementatie. Eén van de kennisvragen betreft de mogelijke financiële en maatschappelijke consequenties van de beoogde transitie. De overgang naar een circulaire economie brengt mogelijk extra investeringen met zich mee, waardoor de kost voor de (maatschappelijke) baat uit gaat. In dit onderzoek hebben we de kosten en baten van een circulaire werkwijze voor RWS verkend aan de hand van vier voorbeeldprojecten en vier concrete cases. De belangrijkste bevinding van deze eerste verkenning is dat minder grondstoffenverbruik binnen bereik ligt en dat de verwachte financiële kosten voor circulair werken gelijk of lager zijn dan de huidige kosten. Wanneer rekening wordt gehouden met maatschappelijke effecten op de langere termijn (kosten en baten), dan pakt dat saldo – naar verwachting – in veel gevallen gunstiger uit.

Datum rapport
15 juni 2018
Auteur
Rebel i.s.m. CE delft
Uitgever
Rebel.
Annotatie
83 p.
Eindrapportage
Definitief
In opdracht van Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat (RWS)
Documentnummer
797492